Darülaceze
Haberler
10 Ocak 2023 - Salı
2022/2 KPSS İLE KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

DUYURU

KPSS–2022/2 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Darülaceze Başkanlığı Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru

1- İnternet adresimizde yayınlanan Açıktan Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,

2- ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3-Yerleştirmede kullanılan Öğrenim Belgesinin onaylı örneği

4- 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş, erkek adaylar için ceket ve kravatlı),

5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

6- Adli sicil belgesi (E- devlet barkotlu belge kabul edilmektedir),

7- Erkek adaylar için; Askerlik Durumuna dair belge (E- devlet barkotlu belge kabul edilmektedir),

8- Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup imzalanacak) aslı,

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İmzalı),

10- Öğrenim belgesi dışında varsa mesleği ile ilgili belge (Ehliyet, sertifika vb.)

NOT:1 Adaylar, onaylı örneği istenen belgelerin aslını ibraz ederek, fotokopisi ile başvurmaları durumunda, belgeler Başkanlığımızca onaylanacaktır.
Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

AÇIKLAMALAR:

1- Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri 20 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar evrakları ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Adresi:
Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Halil Rıfatpaşa Mah. Darülaceze Cad.No:51 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL

2- Başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kadrolu memur statüsünde çalışanların kurumlarından alacakları hizmet belgesini getirmeleri gerekmektedir.

3- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

4- Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim diplomalarının asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece /  kademe açısından değerlendirilecektir.

5- Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan adayların ilgili öğrenim diplomalarının asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz etmeleri halinde bu durumları derece /  kademe açısından değerlendirilecektir.

6- Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

7- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

8- Darülaceze Başkanlığında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

9- Ataması yapılanların tebligatları için adres beyanları geçerli olacaktır.

10- Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu: 0212 220 18 95 (131-132)

İlgililere ilanen duyurulur.

Diğer Haberler