Darülaceze
Haberler
31 Temmuz 2023 - Pazartesi
2023/1 KPSS İLE KURUMUMUZA YERLEŞEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

DUYURU
KPSS–2023/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Darülaceze Başkanlığı
Kadrolarına Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler
ve Atama İle İlgili Duyuru

1- İnternet adresimizde yayınlanan Açıktan Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi
Formunun (Tükenmez ya da dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde
doldurulmuş) imzalı aslı,

2- ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

3-Yerleştirmede kullanılan Öğrenim Belgesinin onaylı örneği

4- 6 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin
Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş, erkek adaylar
için ceket ve kravatlı),

5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

6- Adli sicil belgesi (E- devlet barkotlu belge kabul edilmektedir),

7- Erkek adaylar için; Askerlik Durumuna dair belge (E- devlet barkotlu belge
kabul edilmektedir),

8- Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa halinde doldurulup
imzalanacak) aslı,

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (İmzalı),

10- Öğrenim belgesi dışında varsa mesleği ile ilgili belge (Ehliyet, sertifika vb.)

NOT:1 Adaylar, onaylı örneği istenen belgelerin aslını ibraz ederek, fotokopisi ile
başvurmaları durumunda, belgeler Başkanlığımızca onaylanacaktır.
Posta yolu ile başvuracak adayların ise mutlaka belgelerin asıllarını veya onaylı
örneklerini göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden
Başkanlığımız sorumlu değildir.

AÇIKLAMALAR:

1- Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri 11 Ağustos 2023 Cuma günü
mesai bitimine kadar Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube
Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihe kadar evrakları
ulaştırmayanların atamaları yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Adresi:
Darülaceze Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Halil Rıfatpaşa Mah.
Darülaceze Cad.No:51 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL

2- Başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
kadrolu memur statüsünde çalışanların kurumlarından alacakları hizmet belgesini
getirmeleri gerekmektedir.

3- Eğitimini yurt dışında tamamlayanlardan diplomalarının denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylananların denklik belgesini ibraz etmeleri
gerekmektedir.

4- Doktora veya Yüksek Lisans mezunu olan adayların ilgili öğrenim
diplomalarının asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz etmeleri halinde bu
durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

5- Ortaokul veya lise öncesi hazırlık sınıfı okuyan adayların ilgili öğrenim
diplomalarının asıllarını veya onaylı örneklerini ibraz etmeleri halinde bu
durumları derece / kademe açısından değerlendirilecektir.

6- Askerlik görevini yapmakta olan adayların, istenilen belgelerle birlikte
askerlik görevini yapmakta olduklarını belirten ve muhtemel terhis tarihini
gösterir bir belge ibraz etmeleri, terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde
atanma taleplerini içeren bir dilekçe ekinde Terhis Belgeleri ile tekrar başvuru
yapmaları gerekmektedir.

7- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması”
başlıklı bölümün 9’uncu maddesine göre, ataması yapılanlardan gerçeğe aykırı
belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca
haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımızca
yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin
yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

8- Darülaceze Başkanlığında bir kadroya yerleşip, evraklarını süresi içinde teslim
etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

9- Ataması yapılanların tebligatları için adres beyanları geçerli olacaktır.

10- Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu: 0212 220 18 95 (131-132)


İlgililere ilanen duyurulur

Diğer Haberler