Darülaceze
Haberler
26 Ağustos 2023 - Cumartesi
T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ

T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ

 1. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Darülaceze Başkanlığı taşınmazlarının ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (Bir) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhale 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 07/09/2023 Perşembe günü Saat 14:00’da liste sırasına göre ayrı ayrı Okmeydanı-Halil Rıfat paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Şişli /İst. adresindeki Darülirfan Salonunda yapılacaktır.
 2. Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için İhale İlan Listesinde yer alan geçici ve ihale iştirak teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 07/09/2023 Perşembe günü saat 13:30’a kadar Darülaceze Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 (bir) yıldan daha eski olmaması.
 3. Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.
 4. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
 5. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir.İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir.
 6. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır.
 7. Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
 8. İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde aktarılacaktır.
 9. Kira bedelleri sözleşme tarihleri itibariyle her ayın ilk 5 (beş) takvim günü içerisinde ödenir. Süresinde Ödenmeyen kira bedellerine ilgili mevzuat hükümlerince yasal işlem uygulanır.
 10. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini 3. kişilere kiraya verebilir.
 11. Darülaceze Başkanlığı Taşınmazları Kira Stopajından muaftır.
 12. Kira sözleşmesi düzenlenirken kiracı ve kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzum görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az 1 (bir) kefil alınacaktır.
 13. 1 (bir) aylık kira farkı, %6 kati teminatı, Gazete ilan bedelini, Karar pulunu, 2 (iki) aylık kefalet teminatını, yatırmak zorundadır. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler, ihale sonrası istenilen teminatları yasal süre içerisinde kuruma yatırmadığı ve sözleşme yapmadığı takdirde, ihale öncesi yatırmış olduğu bütün teminatları Kuruma irat kaydedilir.  Şahıs veya şirketler 1 (bir) yıl süre ile kiralama ihalelerine alınmazlar.
 14. 14. İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir

 

    T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İndirmek için tıklayınız.

 

Diğer Haberler